Wszystko o:

wzór odpisu aktu urodzenia

Wielojęzyczne odpisy aktów stanu cywilnego

warunki cele statutowe i interes społeczny musza występować łącznie. Wzór odpisu zupełnego i skróconego aktu urodzenia, małżeństwa oraz zgonu zawarty jest w przepisach wykonawczych. Za wydanie odpisów, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej przewidziana jest opłata w wysokości 22 zł za odpisy skrócone, 33

Pozew o rozwód i alimenty wzór

również dzięki wsparciu swych rodziców. Magdalena Wilk Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci stron, 3. karta leczenia szpitalnego pozwanego, 4. odpis wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie, sygnatura akt II K 683 07, 5. zaświadczenie o

Wzór pozwu o zaprzeczenie ojcostwa

budowie gazociągu z Maroka. Dowód: - zaświadczenie od pracodawcy powoda, - przesłuchanie świadka Grzegorza Wąskiego, - przesłuchanie stron. W dniu 4 lipca 2012 r., urodził się Adam . Jej akt urodzenia sporządzono w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałbrzychu pod nr 153 2012 Dowód: - odpis skróconego aktu

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Janiny Załączam odpis mojego aktu małżeństwa oraz skrócone akty urodzenia córki Magdaleny oraz syna Michała. Adam Nowak Załączniki: - wyciąg z aktu zgonu Janiny Nowak zmarłej w dniu 10 lutego 2011 r. - odpis skrócony aktu urodzenia Magdaleny Wilk Nowak - odpis skrócony aktu urodzenia Michała Nowaka

Wniosek o spis inwentarza wzór

Katowicach. Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu. Wnioskodawca jest synem zmarłego. Dowód : - odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy. Zmarły Tomasz Nowak prowadził działalność gospodarczą na dużą skalę. Zmarły był właścicielem kilku nieruchomości oraz pojazdów, a także praw różnego rodzaju o sporej

Niegodność dziedziczenia

ul. Prostej 1 10 zmarł dnia 14 lutego 2011 r. Jego spadkobiercami ustawowymi są: Danuta Nowak 8211 żona, Magdalena Wilk 8211 córka, Rafał Nowak 8211 syn. Dowód: - odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy - odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców Syn Rafał Nowak, nie zważając na podeszły

Wzór wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem

.Błękitna 14, 2 Magdaleny Wilk, zam. w Katowicach, ul. Piękna 42 23, 5. zasądzenie od uczestniczki postępowania na moją rzecz kosztów postępowania. Uzasadnienie Małoletni Michał Lipski jest synem Anny i Rafała Lipskich. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia dziecka Małżeństwo Anny i Rafała Lipskich zostało

Dokumenty potrzebne przy stwierdzeniu nabycia spadku

. Pierwszym ważnym dokumentem jest skrócony odpis aktu zgonu zmarłego spadkodawcy akt dostarcza się w przypadku dziedziczenia ustawowego i testamentowego . Następnie: dzieci zmarłego spadkodawcy dostarczają odpisy własnych aktów urodzenia, a także dodatkowo : gdy dzieci są zamężne - odpisy aktów małżeństwa

Kurator dla osoby nieobecnej

wnoszę o ustanowienie kuratora dla nieobecnej Magdaleny Nowak, zamieszkałej ostatnio w Katowicach, przy ul. Starej 2. Uzasadnienie Magdalena Nowak jest moją siostrą. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia Magdaleny Nowak - odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy Ostatnim miejscem pobytu i zamieszkania

Sądowy dział spadku

urodzenia Innych spadkobierców nie ma. Zapewnienie zostanie złożone ustnie na rozprawie. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest w tym stanie uzasadniony. podpis wnioskodawcy Załączniki: - wyciąg z aktu zgonu - odpisy skrócone aktów urodzenia uczestników postępowania - odpis aktu małżeństwa

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

dwójką wspólnych dzieci - Marcinem urodzonym 1993 r. i Adamem urodzonym w 1995 r. Dowód: skrócone odpisy aktów urodzenia Uczestnik wyprowadził się do Joanny Adamskiej, z którą pozostawał w konkubinacie do 2002r. Dowód: świadkowie - Magdalena Świst, zam.40-016 Katowice ul. Myśliwska 8 - Renata Urbańska

Wzór pozwu o separacje

związku z tym, że małoletnia pozostała z powodem i chce z nim nadal mieszkać, zasadne jest orzeczenie w przedmiocie zamieszkanie córki stron wraz z powodem. Piotr Nowak ZAŁĄCZNIKI: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa stron 2. odpis skrócony aktu urodzenia syna 3. zaświadczenie z zakładu pracy powoda Wzór

Wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego

dziadkami małoletniej Marty Kowalskiej. Dowód: - odpis skrócony aktu urodzenia Marty Kowalskiej - odpisy skrócone aktów zgony Joanny i Tomasza Kowalskich. Zmarli do dnia śmierci byli przedstawicielami ustawowymi małoletniej. Wnioskodawcy są najbliższą rodziną małoletniej, nie ma ona dorosłego rodzeństwa ani

Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie

pozwany w trakcie procesu i po jego zakończeniu łożył na utrzymanie dzieci kwotę po 600 zł miesięcznie. W związku z powyższym żądania powódki są w pełni uzasadnione. Anna Nowak Załączniki: 1. odpis pozwu 2. odpis załączników 3. odpis skrócony aktu małżeństwa 4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka 5

Jak dostać alimenty z zagranicy?

notarialnie odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w przypadku dziecka pozamałżeńskiego potrzebny jest odpis zupełny jego aktu urodzenia odpis aktu małżeństwa w przypadku orzeczonego rozwodu - odpis aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o tym fakcie zaświadczenie ze szkoły uczelni o kształceniu - jeżeli

Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. Anna Wilk Załączniki: m. in. 1 odpis skrócony aktu urodzenia, 2 karta informacyjna Szpitala, 3 zaświadczenie lekarza psychiatry, 4 odpisy wniosku i załączników. Specjaliści z różnych dziedzin prawa Masz niecodzienne pytanie prawne? Skorzystaj z porady sztabu specjalistów: doświadczonych

Wzór pozwu o alimenty

itp.. . Załączniki - Na końcu pozwu podajesz dokumenty, które dołączysz do pozwu oraz do odpisu tego pozwu Dowody - Tutaj podajesz dokumenty, które dołączasz do pozwu. Będą to dowody w sprawie. odpis zupełny aktu urodzenia twojego dziecka, jeżeli dziecko choruje, to zaświadczenie od lekarza

Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej

. Stara 6 - 8211 na okoliczność uzależnienie rodziców małoletnich od alkoholu oraz skutków tego uzależnienia, a także na okoliczność ich postaw wobec małoletnich. Uzasadnienie Marzena i Bohdan małżeństwo Nowakowie są rodzicami małoletniego Piotra Nowaka. Dowód : - odpis skróconego aktu urodzenia

Jak nabyć spadek, jak przeprowadzić postępowanie spadkowe ? 1

notariusza, to on sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. W obu przypadkach spadkobierca musi przygotować : odpis aktu zgonu spadkodawcy odpis aktu ślubu składa małżonka zmarłego odpis aktów urodzenia składają dzieci zmarłego Sprawa spadkowa w sądzie Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku można złożyć

Wzór pozwu o alimenty dla dziecka

damy być rady na rozprawie . Pozew koniecznie musi być własnoręcznie podpisany. Do pozwu o alimenty trzeba dołączyć: odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wyrok rozwodowy lub akt małżeństwa, gdy nadal jesteście małżeństwem oświadczenie o uznaniu dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo, gdy dziecko jest

Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

ostatnio zamieszkały w Krakowie, zmarł 18 stycznia 2010r. Dowód : odpis skrócony aktu zgonu. Jego spadkobiercami są : żona Małgorzata Nowak oraz dzieci : syn Marcin Nowak i córka Marta Gaj. Dowód : skrócone odpisy aktów małżeństwa i aktów urodzenia. Spadkodawca nie zostawił testamentu. Żaden ze

Nowe przepisy spadkowe 2011

aktów USC gdy należy się do rodziny zmarłego , które potwierdzą pokrewieństwo z nim np. akt urodzenia, jeśli jest się dzieckiem spadkodawcy . Następnie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, w który trzeba napisać, kto jest spadkobiercą oraz na jakiej podstawie- testamentu czy ustawy. Na

Wzór pozwu o alimenty z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

pozostają w związku małżeńskim od dnia 27 sierpnia 2002 r. do chwili obecnej. Dowód: skrócony odpis aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia Tomasza Nowaka. W czerwcu 2010 r. pozwany Andrzej Nowak wyprowadził się z domu i zamieszkał z inna kobietą. Od tego czasu nie łoży na utrzymanie dziecka. Dowód

Dziedziczenie - czym jest oraz zasady dziedziczenia

pisemny wniosek. W postępowaniu uczestniczą wszyscy spadkobiercy także potencjalni spadkobiercy . Do wniosku należy dołączyć odpisy aktu zgonu i inne odpisy stanu cywilnego odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, które wykażą legitymacje tych osób do udziału w postępowaniu . Sąd w toku tego

Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

: odpis skrócony aktu urodzenia. Pożycie stron układało się początkowo dobrze, choć zakłócały je wypadki nadużywania alkoholu przez pozwanego, który wówczas stawał się agresywny wobec powódki. Z czasem wypadki upijania się przez pozwanego stawały się coraz częstsze, wzmagała się też jego agresja

Rozwód bez orzekania o winie wzór pozwu

strona pozwana. Wraz z pozwem składa się następujące dokumenty: skrócony odpis aktu małżeństwa skrócony odpis aktu urodzenia dziecka jeśli małżonkowie mają dziecko dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł gdy małżonkowie rozejdą się bez orzekania o winie, to sąd zwrócić 300 zł tej stroni

Kiedy alimenty płacą dziadkowie?

. ......................................... własnoręczny podpis Załączniki: 1 odpis pozwu, 2 odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego, 3 odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie, 4 zaświadczenie o wysokości dochodów. To Ci może pomóc Masz zasądzone alimenty, ale nie wiesz, jak je

Czy można zmienić nazwisko?

na miejsce zamieszkania osoby go składającej. Opłata wynosi 37 zł. Wraz z wnioskiem składa się: odpis zupełny aktu urodzenia odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciągnie się również na nie dowód uiszczenia opłaty dokument, który potwierdzi naszą tożsamość

Wzór wniosku o separację

zamieszkania małżonków. 3. O co występują małżonkowie - wniosek należy rozpocząć od przedstawienia swoich żądań. Tak więc małżonkowie wnoszą o separację podaje się swoje imiona, nazwiska oraz daty urodzenia , a następnie trzeba opisać: jak ma wyglądać sposób korzystania z mieszkania, gdy małżonkowie zajmują

Pozew o zachowek - wzór

dziećmi spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawowego ich udział wyniósłby po 1 2 spadku. Dowód: skrócony odpis aktu urodzenia powódki. Spadek po Piotrze Nowaku to: dom jednorodzinny w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 2A o wartości 300000 zł wycena TU Warta działka 600 m2 o wartości 65000 zł

Jakie dokumenty do rozwodu?

Oto one: Akty stanu cywilnego - skrócony odpis aktu małżeństwa aktualny, by sąd w chwili wyrokowania wiedział, że strony są jeszcze małżeństwem oraz odpis aktu urodzenia dziecka ten, który został wydany przy zgłaszaniu narodzin dziecka do USC . Porozumienie dotyczące opieki nad dzieckiem

Pozew o rozwód z wnioskiem o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ........................................... własnoręczny podpis Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. odpis skrócony aktu urodzenia, 3. oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym powódki, 4. odpis pozwu wraz z załącznikami. Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli równocześnie z pozwem o rozwód powód ka wnosi o zwolnienie od

W jaki sposób uzyskać alimenty z zagranicy ?

aktu urodzenia dziecka oraz aktu małżeństwa zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, że dziecko kontynuuje naukę jeżeli dziecko ma więcej niż 16 lat Postępowanie jest wolne od opłat... Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z wzorami pism sądowych i egzekucyjnych Podobne wpisy

Zaległe alimenty

międzynarodowej pomocy prawnej. Wniosek składa się w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wraz z nim należy dołączyć odpis wyroku zasadzającego alimenty oraz odpis aktu urodzenia dziecka. Postępowanie to wolne jest od opłat. Na podstawie wyroku polskiego sądu można też

Wypłata becikowego 2013 r.

lub ośrodku pomocy społecznej zależnie od tego, kto je wypłaca w danym rejonie w ciągu 12 miesiecy od urodzenia dziecka. Pamiętaj ! Becikowe wypłaca gmina na terenie której mieszkają rodzice nie jest potrzebny meldunek . Wraz z wnioskiem składa się skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub

Obowiązek alimentacyjny - kto od kogo może domagać się alimentów?

przedstawiciel ustawowy najczęściej rodzic, który się opiekuje dzieckiem . W przypadku, gdy alimentów żąda dziecko od rodziców, to wraz z pozwem dołączyć należy odpis skrócony aktu urodzenia, w przypadku żądania alimentów małżonka od małżonka należy dołączyć odpis aktu małżeństwa lub orzeczenie rozwodu

Spadek z długami - czy muszę go dziedziczyć ?

Dokumenty, które są przy tym potrzebne: dowód osobisty, swój akt urodzenia, akt zgonu spadkodawcy Jeżeli chodzi o kredyty bankowe, to najprościej przejrzeć konto spadkodawcy w Biurze Informacji Kredytowej. Znajdują się tam wszystkie dane na temat udzielonych danej osobie kredytach i

Dokumenty do funduszu alimentacyjnego

można tez zastąpić zaświadczeniem z urzędu skarbowego, wtedy potwierdza je swoim podpisem urzędnik. Tak samo oświadcza się np., do jakiej szkoły chodzi dziecko. Oprócz oświadczeń trzeba dołączyć też: zaświadczenie od komornika skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument, który potwierdzi

Sprawa o nabycie spadku

przy sporządzeniu takiego dokumentu i, co najważniejsze, zgodnie go podpisać. Jeżeli między spadkobiercami wystąpi konflikt, to sprawa może być wtedy rozstrzygnięta tylko przez sadem. Idąc do kancelarii notarialnej, należy zabrać ze sobą: skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców skrócony odpis

Jak uzyskać rozwód?

Co oprócz pozwu o rozwód? Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch egzemplarzach do sądu okręgowego. W pozwie opisujesz, kiedy nastąpił rozkład pożycia i podajesz powód. Wraz z pozwem składasz odpis aktu małżeństwa, odpisy aktu urodzenia dzieci oraz wszelkie dokumenty i zdjęcia , które mogą

Pozew o rozwód - co powinien zawierać pozew o rozwód?

Kostyry Rozwód i alimenty . Pamiętaj! Pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach i załączyć do niego: 1. odpis zupełny aktu małżeństwa, 2. odpisy aktów urodzenia dzieci jeżeli są małoletnie 3. zaświadczenie o dochodach. Pozew powinien oprócz podstawowych elementów, zawierać dowody do rozpoznania na

Cenny nowy dowód osobisty...

zasadami wyznania wymaga zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej * odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński z wyjątkiem osób urodzonych w Poznaniu * odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku z

USC: nowe zaświadczenia, stara dyskryminacja?

parze pań, której nie wydano zaświadczenia, lecz podpowiedziano by posłużyły się zupełnym aktem urodzenia i wydano im go . Wiem też, iż nie wszyscy urzędnicy polskich USC znają orzeczenie sądu gdańskiego sprzed kilku lat, w którym sąd wskazuje, że nie wolno odmawiać wydawania zaświadczeń, tyle że dla

Fundusz alimentacyjny - komu przysługuje ?

alimentacyjnego, oświadczenie o dochodach gdy prowadzona jest działalność gospodarcza , dowód osobisty do wglądu , skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie, że dziecko się uczy lub jest studentem tylko wtedy, gdy dziecko ma ukończone 18 lat , oświadczenie, ze dziecko nie przebywa w placówce

Wniosek o urlop ojcowski wzór

8230 8230 .. Twój podpis Załącznik: 1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka Podobne wpisy: Minimalne wynagrodzenie za pracę 2014 r. Udzielanie urlopu rodzicielskiego Urlop macierzyński przed porodem Ruchomy i elastyczny czas pracy - na czym to

Podział majątku spadek

budowlaną wiec taki zaproponowany podział, co do wartości zbliżony jest do proporcji ustalonych przez sąd w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, zatem przedmiotowy dział spadku powinien nastąpić bez spłat. Ponadto w przedmiotowym budynku zamieszkuje od urodzenia i poczyniłem w nim spore nakłady

Jak nabyć spadek?

: od 150 zł + odpis za 50 zł. Idąc do notariusza, trzeba zabrać dokumenty: akty urodzenia, akty ślubu dowody tożsamości akty własności akt zakupu, testament, nr księgi wieczystej, akt zgonu spadkodawcy . U notariusza muszą stawić się wszyscy spadkobiercy, a jeśli któryś z nich nie żyje, to stawiają

Zniesienie separacji

-028 Katowice Wnioskodawczyni  wnioskodawca    8230 8230 8230 8230 8230 8230 ..    imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL względnie NIP. Uczestnik postępowania  uczestniczka postępowania          imię, nazwisko, adres zamieszkania,  jeśli znane proszę podać: datę i miejsce urodzenia, imię

Złożenie pozwu rozwodowego

sytuacje majątkową małżonków, a gdy powód domaga się alimentów na małoletnie dzieci, to należy także wskazać na ich potrzeby. Do pozwu rozwodowego trzeba też dołączyć załączniki.  Mogą to być np.: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków. Dokumenty te

Jak ustalić wysokość alimentów ?

potrzebne są do złożenia pozwu alimentacyjnego? Złożenie pozwu o alimenty jest bezpłatne. Składając pozew o alimenty musisz do niego dołączyć następujące dokumenty: odpis aktu małżeństwa jeżeli pozywasz współmałżonka odpis aktu urodzenia dziecka jeżeli domagamy się alimentów od ojca lub matki dziecka

Co należy zrobić, aby uzyskać alimenty?

interesy reprezentuje przedstawiciel ustawowy najczęściej rodzic, od którego nie żąda się alimentów . Gdy pozew wnosi dziecko przeciwko rodzicom do pozwu należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli alimentów domaga się małżonek lub były małżonek, to w tych przypadkach należy dołączyć odpis

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Jak napisać wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka? We wniosku opisuje się sprawę jaką sąd ma uregulować. Należy przedłożyć akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci a ponadto wskazuje się: sąd do którego kieruje się wniosek nazwiska oraz adresy osób, których dotyczy postępowanie, w

Fundusz alimentacyjny 2011

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Jak wypełnić wniosek ? Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dane osoby ubiegającej się o świadczenia Imię i nazwisko: Anna Ptak PESEL 75021112121   NIP 1212121212

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jakie dokumenty złożyć ?

dostępny na miejscu należy dołączyć: odpisy aktów urodzenia dzieci, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za rok poprzedni, odpis wyroku zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji, zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej gdy dziecko się tam

Poradnik prawny cz.17

na osobę w rodzinie: zaświadczenie komornika, że nie wyegzekwował żadnej kwoty za ostatnie 2 miesiące skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Podstawa prawna: ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów DZU nr 1 09. poz. 7, ze zm. . Jak skutecznie wyegzekwować świadczenia alimentacyjne wraz z

Miejsca:

Katowice (14)
Janów (8)
Wilków (7)
Warszawa (7)
Warta (6)
Komorniki (5)
Adamów (5)
Tarnów (2)
Kraków (2)
Węgrów (1)

Firmy:

Fiat (2)
Opel (1)
Jutrzenka (1)
Ford (1)
Allegro (1)