Wszystko o:

m昕atka

m昕atka

Stan cywilny - termin prawny i prawniczy odnosz眂y si do sytuacji prawnej osoby fizycznej, maj眂y dwojakie znaczenie:
zesp蟪 cech m體i眂ych o sytuacji osobistej danej osoby (podstawowe dane osobowe), w tym o jej pozycji w rodzinie (posiadanie danego rodzaju cz硂nk體 rodziny, np. dziecka, wsp蟪ma晨onka);
fakt pozostawania b眃 niepozostawania w zwi眤ku ma晨e駍kim (stan wolny lub zaj阾y) lub

... czytaj wi阠ej o m昕atka na pl.wikipedia.org

M昕atka

- U秏iecha si do ludzi. M昕atki nie kokietuj to jest najlepsze, bo kompletnie nie wiem co ma u秏iech wsp髄nego z kokietowaniem - Zaprzyja糿ia si z m昕czyznami! - Samodecydowa o sobie. M昕atka nie jest samodzieln jednostk. - Samodecydowa o moim 縴ciu. M昕atka wszystkie decyzje konsultuje z m昕em

m昕atki

sobie, 縠 on nie wie do czego s硊縴 j陑yk. Tu miarka si przebra砤 i nie wa縩e co by硂 dalej. Przypomnia砤 mi tym w砤秐ie t, za kt髍 tak t阺knie. Czy znudzona m昕atka jest r體na znudzonej m昕atce? Ubolewa砮m, 縠 chocia ta nie okaza砤 si kim z klas i nie oszcz阣zi砤 mi swojego rozgoryczenia nad

M昕atki - d硊縮ze znajomo禼i cz.8

Piel阦niarka, m昕atka, dwudziestoparolatka 67 . Wysoka, kobieca, brunetka o d硊gich prostych w硂sach. Bardzo fajny mia砤 ty砮k爋raz du縠 nami阾ne usta. Przy tym wszystkim ma砮 piersi a i tak wygl眃a砤 bardzo sexy. Pozna砮m j na czacie na WP. Spotkali秏y si w centrum handlowym. Kr髏ka rozmowa

M昕atki - d硊縮ze znajomo禼i cz.4

M昕atka K., polonistka ze szko硑 秗edniej 39 . Drobna, szczup砤, 秎iczna brunetka. Moja r體ie秐iczka. Poznali秏y si na portalu Erodate. Wymienili秏y kilka wiadomo禼i, nast阷nie maile, wymiana zdj赕 i um體ili秏y si na spotkanie. Spotkanie wieczorem na parkingu przed centrum handlowym. Przyjecha砤

m昕atka

po raz kolejny przypominam 縠 mi硂舵 i druga ukochana osoba to najwa縩iejsze co mo縠my dosta i 縠 szcz甓cie przyci眊a szcz甓cie : wracam do pracy bo czas goni w pi眛ek znowu stolica i spotkanie z ulubionym kumplem a tymczasem mi砮go dnia szcz甓liwa m昕atka

M昕atki - jeden raz cz.5

M昕atka, oko硂 30-stki. Brunetka, 砤dna, kobieca 55 . Poznali秏y si na portalu Erodate. Pracowa砤, jako kelnerka. M笨 jej nie zaspokaja. Um體ili秏y si na kaw. Spotkali秏y si w pewnym zaje糳zie. Wypili秏y kaw i porozmawiali秏y. Wiedzia砮m, 縠 nic z tego nie b阣zie. Nie mieli秏y o czym

M昕atki - d硊縮ze znajomo禼i cz.7

spotkali秏y. Kolejna m硂da m昕atka 64 . Tak縠 poznana bardzo dawno temu na czacie na WP. dna, szczup砤 szatynka. Pami阾am nasze pierwsze spotkanie jesieni - gdy pojechali秏y na spacer po lesie. Do舵 d硊go rozmawiali秏y. Nie uk砤da硂 jej si z m昕em. Mia砤 podejrzenia, 縠 j zdradza. Sama chcia砤 kochanka

M昕atki - d硊縮ze znajomo禼i cz.6

M昕atka. dna, szczup砤, wysoka blondynka 53 . Poznali秏y si na czacie na WP. Po pierwszej rozmowie - flircie - um體ili秏y si na spotkanie w parku pewnego zabytkowego pa砤cu. Czeka砮m na ni siedz眂 na 砤wce. W pewnym momencie zobaczy砮m zbli縜j眂 si do mnie 砤dn blondynk w d硊gim p砤szczu

Niedor縩i阾a m昕atka

W ko馽u sta硂 si. Po miesi眂ach oczekiwa i autentycznych niedowierza, i mo縧iwe s takie dysproporcje, w pewnym pi秏ie erotycznym, kt髍e odznacza硂 si spor ilo禼i autentycznych og硂sze, pojawi si sensowny anons z mojego miasta. Na marginesie, powtarzam to przy ka縟ej historii, ale dla prze

M昕atki - jeden raz cz.3

M昕atka z miasta P. 33 . Wysoka, kobieca, atrakcyjna brunetka. By砤 przedstawicielem handlowym. Bardzo du縪 podr罂owa砤 po Polsce. Poznali秏y si na portalu Zbiornik. Na spotkanie um體ili秏y si w pobli縰 mojego miasta. Najpierw park i rozmowa, potem obiad i kawa w restauracji. Um體ili秏y si na

M昕atki - d硊縮ze znajomo禼i cz.5

M昕atka, wysoka, szczup砤 brunetka 50 . Sprowadzi砤 si w moje okolice, ze wzgl阣u na prac m昕a. Ona sama nie pracowa砤, zajmowa砤 si swoim dzieckiem.燣ibido j roznosi硂. Spotkali秏y si najpierw dwa razy na kawie i obiedzie. Rozmawiali秏y i nic wi阠ej. Za trzecim razem pojechali秏y na spacer

M昕atki - d硊縮ze znajomo禼i cz.2

M昕atka z miasta B. 21 . Kilka lat starsza ode mnie. Zadbana, bardzo kobieca, ze sporym biustem i 砤dnym ty砶iem. Poznali秏y si przez net dok砤dnie jak nie pami阾am . Spotykali秏y si隊w mieszkaniu jej krewnych, kt髍zy wyjechali z Polski a ona si tym mieszkaniem opiekowa砤. Pe砮n komfort i

M昕atki - jeden raz cz.4

M昕atka,牫adna, szczup砤 blondynka 47 , przed trzydziestk. Poznali秏y si na portalu Erodate. Po kr髏kiej rozmowie wymienili秏y si zdj阠iami. Podoba砤 mi si - mia砤 kr髏kie blond w硂sy. Um體ili秏y si na spotkanie. Przyjecha砮m w um體ione miejsce, zaparkowa砮m samoch骴 i poszed砮m na plac, na

M昕atki - d硊縮ze znajomo禼i cz.9

M昕atka, bardzo atrakcyjna brunetka, moja r體ie秐iczka 75 . To jedyny przypadek mojej by砮j wsp蟪pracownicy. By砮j - bo w my秎 jednej z moich zasad nie 潮cz seksu z prac.燴awsze tej zasady przestrzega砮m. Nigdy nie zwr骳i砮m uwagi, jak wsp髄nie pracowali秏y ponad trzy lata , 縠 mia砤 ochot na

dymana m昕atka

Wychowa砮m si na playboy u i witkacym. Z r體n zapalczywo禼i kartkowa砮m wielokrotnie, przez jedn noc ameryka駍kie wydania jak i pilnie czyta砮m 622 upadki bunga. Wog髄e witkacy jako nowoczesny umys fascynowa mnie przez wiele lat. Przede wszystkim jego powie禼i i malarstwo. Dramat體 nigdy nie d

Kartki z pami阾nika m硂dej m昕atki - Magdalena Samozwaniec audiobook

owszem mamy m硂d m昕atk, kt髍a nie do ko馽a zadowolona z tego co m zaczyna interesowa si te przystojnym panem Kaziem, kt髍y m昕em jej nie jest, 縠by nie by硂 w眛pliwo禼i. I na tym ta m硂da m昕atka si ko馽zy, a zast阷uje j g硊piutkie dziewcz眛ko, kt髍e po powrocie z Pary縜, trafia do Warszawy i z

M昕atki - d硊縮ze znajomo禼i cz.3

M昕atka, wysoka, zgrabna, zadbana blondynka 30 . Oko硂 30-stki. Stylizowa砤 si jednak na studentk. Poznali秏y si na czacie na Wirtualnej Polsce. Po wymianie zdj赕 spotkali秏y si w parku w centrum miasta.燫ozmowa, spacer i um體ili秏y si na nast阷ne spotkanie. Nast阷ne spotkanie by硂 nad rzek

M昕atki - jeden raz cz.2

M昕atka z miasta K. 24 , gdzie sp阣za砮m troch czasu zawodowo. Poznana na czacie. Na drugi dzie po poznaniu wirtualnym, spotkali秏y si w parku. By砤 w moim wieku. Wyk砤da砤 na uczelni. M笨 jej unika ciekawe dlaczego? a Ona chcia砤 potwierdzi w砤sn atrakcyjno舵. By砤 drobn, bardzo 砤dn

M石ATKI PIJ WI蔆EJ.

Badanie przedstawiono na dorocznym spotkaniu Ameryka駍kiego Towarzystwa Socjologicznego w Denver w stanie Kolorado. Okaza硂 si, 縠 zam昕ne kobiety pij wi阠ej ni przeci阾nie panny, rozwiedzione lub owdowia砮. To wp硑w m昕體. - M昕atki pij odrobin wi阠ej ni ich wolne kole縜nki, gdy pij ich m昕

M昕atka-M笨 z rzadka

Cho staram si nie ocenia ludzi, przyjmuj眂 za zasad 縠 ka縟y post阷uje jak mu si widzi i nic mi do tego, to jednak coraz to jaki osobnik wprawia mnie w os硊pienie. Taka jedna Ona. Na czole ma prawie wypisane quot M昕atka - m笨 z rzadka quot . Bo m笨 ufny i 砤twowierny a ona wierna

Wino i m昕atki. Bez 秔iewu.

A jednak! Wi阠ej od singielek pij m昕atki. Dlaczego? Odpowied powinna si znale兼 tu: http: www.tvn24.pl ciekawostki-michalki,5 zonaci-pija-mniej-mezatki-wiecej,271937.html 65279 Jednak teza, 縠 m昕atki pij wi阠ej, bo degustuj zawsze wtedy, kiedy degustuje szanowny ma晨onek wydaje mi si

na oko - m昕atka

Kiedy kobieta jest w pewnym wieku, jest i w pewnym stanie. Stanie okre秎anym jako 8222 cywilnie - m昕atka 8221 . Zw砤szcza gdy ma lat 30 plus. W jednej ze wschodnich cerkwi, po硂縪nej w monasterze, podbiega do mnie m昕czyzna i wr阠za chustk, m體i眂 co w ledwie zrozumia硑m dla mnie j陑yku

Rozwi眤砤 m昕atka

Polskie dwory magnackie XVIII wieku nie przywi眤ywa硑 szczeg髄nej wagi do repspektowania zasad zgodnych z duchem przyzwoito禼i. Przyzwoitos w owych czasach by砤 poj阠iem wr阠z egzotycznym. Owszem, zdarza硂 si na nielicznych dworach, 縠 orientowano si w niej lepiej. I by硂 to przewa縩ie wynikiem s

Mitingi i deprawowanie m昕atek

Wczorajszy dzie by do舵 intensywny. Pierwsze by硂 spotkanie z uroczymi Pyro秎edziami, czyli m骿 pierwszy meeting z kimkolwiek z bloxa. Oczywi禼ie jestem zobowi眤any do napisania czego pozytywnego o nich, inaczej b阣 mia przejebane u z砮go policjanta, czyli Patrisz. Powiem wi阠 tak: Dziewczyny

M昕atki - d硊縮ze znajomo禼i cz.1

Brunetka 15 , poznana chyba za po秗ednictwem gazety. By砤 o kilka lat starsza ode mnie. dna i zadbana. Nie pracowa砤. M笨 siedzia zagranic a ona zajmowa砤 si dzie鎚i w Polsce. Szuka砤 kochanka do seksu, kt髍ego zwyczajnie nie mia砤 w domu. No i go znalaz砤. Spotykali秏y si kilka miesi阠y. G丑

M硂da m昕atka

Je秎i m硂da m昕atka idzie ulic z podniesion g硂w - znaczy, 縠 ma kochanka. Je秎i m硂da m昕atka idzie ulic ze spuszczon g硂w - znaczy, 縠 ma kochanka. Je秎i m硂da m昕atka idzie ulic i trzyma g硂w prosto - znaczy, 縠 ma kochanka. A tak szczerze, je秎i m硂da m昕atka w og髄e ma g硂w - to na

M昕atka

ub by... przepi阫ny. Wesele - niepowtarzalne. Rodzina m體i, 縠 przejdzie do historii najlepszych rodzinnych imprez. M笨 - cudowny. Znacznie si nam lepiej 縴je po 秎ubie, jakby to b硂gos砤wie駍two naprawd nios硂 pok骿 i akceptacj. Na razie w mieszkaniu nie mamy neta, a na wyje糳zie miodowym.

20 Lipca 2012r. To ju oficjalne : Jestem m昕atk :

20 Lipca 2012r. To ju oficjalne : Jestem m昕atk : 65279 Dzi w Urz阣zie Stanu Cywilnego w S砤wnie 燘urmistrz Tego Miasta udzieli mi i Maciejakowi ubu : kilka na 秝ie縜ka zdj赕 : To zdj阠ia robione przez Partnera mojej Mamy Andrzeja : ale w tym miejscu pragn pozdrowi Naszego

M昕atka

- A wi阠 jest pani m昕atk. Czy mo縩a wiedzie, co robi pani m笨? - Jak to, co robi? To, co mu ka筷!

M昕atka i przyjaciel :D

Przyja捡 bez mi硂禼i z m昕czyzn? Nierealna sprawa wcze秐iej czy p蠹niej wyl眃uj w 丑縦u, lub przyja捡 si sko馽zy. Opisz tu przyja捡 miedzy kobiet zam昕n, kochaj眂 swego m昕a i facetem wolnym. Ona nie ma kole縜nek, przyjaci蟪ek, nie ma si, komu zwie縴c po kilku latach postanawia spr骲owa p

samotna m昕atka

Nigdzie ostatnio razem nie bywamy... wszystkim tlumacz, 縠 Tomek du縪 pracuje a i wiele innych spraw si zebra硂, po prostu nie ma czasu... pow骴 prosty, a jednak niewiarygodny.燩atrz na spojrzenia innych... pe硁e zdziwienia, czasem nawet czytam z nich, 縠 jestem naiwna, 縠 nie wiem co robi m骿 m

M昕atka

I od dw骳h miesi阠y jestem szcz甓liw m昕atk : Wesele i 秎ub pi阫ne i cudowne. wszystko by硂 tak jak sobie wyobra縜砤m i chcia砤m. Pogoda cudna, go禼ie super si bawili. Po prostu bajka : i a czasem samej trudno mi w to uwierzy, 縠 jestem ju Pani D. i 縠 to wszystko tak si u硂縴硂 : Ale ni

M昕atki - jeden raz cz.1

Brunetka 18 , poznana przez jaki portal nie pami阾am jaki . Du縪 starsza 8211 wtedy 40-parolatka. Z miasta oddalonego oko硂 150 km. By砤 wysokim urz阣nikiem w gminie. Do舵 d硊go korespondowali秏y mailowo. W ko馽u um體ili秏y si na spotkanie. By硂 warto. Spotkali秏y si w restauracji. Pami阾am

Naj砤dniejsze okrycia dla m昕atek.

Poszukiwanie atrakcyjnej sukienki ma prawo okaza si autentyczn katorg. W砤秐ie dlatego du縪 os骲 po prostu spogl眃a na punkty sprzeda縴 online jak na ostatni desk ratunku. Tak nie powinno by. Zamiast wypatrywa sukienek w zwyk硑ch sklepach - warto od razu wst眕i na domen internetow punktu

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 5

Serdecznie dzi阫uj wszystkim za udzia w mojej akcji Czas na szpinak 5! . W tym roku w naszej zabawie udzia wzi瓿o 56 blog體 +1 osoba nie prowadz眂a bloga . Razem przygotowali秏y 74 pyszne potrawy ze szpinakiem w roli g丑wnej : Kr髄owa硑 w tym roku r罂nego rodzaju nale秐iki i makarony. Wiele

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 4 , cz. I

Serdecznie dzi阫uj wszystkim za udzia w mojej akcji quot Czas na szpinak 4! quot . W tym roku w naszej zabawie udzia wzi瓿o 80 blog體. Razem przygotowali秏y 124 pyszne potrawy ze szpinakiem w roli g丑wnej : Ciesz si, 縠 ta zielona ro秎inka zdobywa coraz wi阫sz popularno舵 w naszym kra

dwa razy

moj znajomo舵 mog砤bym podzieli na dwa razy, powiedzmy po miesi眂u, co roku - tak w skrucie. niewiele? mo縠 niewiele. codzienne wielogodzinne, bliskie i szczere, rozmowy dla mnie by硂 to strasznie wiele. byli秏y na ka縟e swoje zawo砤nie, w ka縟ej chwili, w ka縟ym momencie. za pierwszym razem by硂

M昕atka nie jest juz dost阷na przez zakrysti

...zdaniem naszego Nadzorcy. TAK si nad tym Zegrzem zintegrowali秏y : Prawda, 縠 nie wygl眃a na ponad dwustuosaobow imprez? : Po zagajeniu Zarz眃u, wsp髄nym prawie-teamowym obiedzie, kilkugodzinnym rozwi眤ywaniu quiz體 jakie lotnisko w jakim mie禼ie , uk砤dania tangram體 i budowania domk體 z

Penelope Cruz-Zakochana m昕atka

Pami阾acie jak 秔iewa砤 w musicalu Dziewi阠 ??? na motywach legendarnego filmu Federico Felliniego Osiem i p蟪,wcieli砤 sie w Carl Albanese kt髍a przez telefon opowiada kochankowi o swych fantazjach,za t rol dosta砤 nominacj do Oscara!. Doda硂 mi to skrzyde m體i 41 letnia Cruz,zaraz potem zwr

M昕atka ju nie taka m硂da.

Min背 ju ponad miesi眂 od 秎ubu, zd笨y砤m ju wpa舵 w domow rutyn. Metr體 kwadratowych mam od groma, wi阠 roboty te niema硂. Dzi walczy砤m z ptakiem, kt髍y wpad przez komin i stuka do mnie przez szybk od kominka. A potem ze stert prasowania i kurzami pod 丑縦iem. Ale to cz甓 mniej interesu

Kurczakowe kotleciki od M昕atki

Sk砤dniki filet z kurczaka podw oacute jny 2 硑縦i m眐i pszennej 2 硑縦i m眐i ziemniaczanej 1 jajko 50ml herbaty ju zaparzonej, gorzkiej 1 硑縠czka proszku do pieczenia sol pieprz ostra papryka 1 硑zki przyprawy do kurczaka oliwa do sma縠nia Przygotowanie Fileta pokroic na mniejsze kawa

Marzenia m硂dej m昕atki

- Ech, mam tak ochot.... - Gdzie ci m昕czy糿i? Jest tam jaki? - Hej, ja jestem! - Jestem tw骿, daj znak tylko! - A mo縠 mnie? Mnie mo縠 wybierzesz? - Halo? Halo? Dzwoni砤? Halo? - Zostaw te mi阫kie siusiaki. Sp骿rz! Ja ju jestem gotowy. - Jaki fajny! Mo縠 przyjdziesz do nas? Co dw

romans

czy szcze秎iwa m昕atka mo縠 mie romans? czy mo縠 si zauroczy innym? my秎e o innym? kiedy powiedzia砤bym nie... hmm a mo縠 ja nie jestem szcze秎iw m昕atk? hehe nie mam romansu dla jasno禼i mojego kuzyna zostawi砤 縪na po 17 latach, by砳 dobrym ma晨e駍twem. Ona siedzia砤 w domu i

pragnienia

chora jestem i le筷 w 丑縦u, chyba dlatego mam takie my秎i, a mo縠 powinnam powiedzie przemy秎enia:- czytam pi赕dziesi眛 twarzy greya kolejne romansid硂 z serii zmierzch no oczywi禼ie przesi眐ni阾e erotyzmem i seksem znowu bogaty, zajefajny facet, m硂dy, pi阫ny, przystojny, wysportowany

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 4 , cz. II

Zapiekanki, tarty, quiche Ania Kosterna-Kaczmarek Czosnek w pomidorach : - Wiosenna zapiekanka z makaronem pe硁oziarnistym, szpinakiem, szynk serrano i zielonymi szparagami Calla Z piekarnika po mojemu : - Zapiekanka ze szpinakiem i fet Dagmara U st髉 Benbulbena : - Hojaldre de espinacas y g

powr髏 grey a

rozmawia潮m z kole縜nk, o 縴ciu, m昕ach, ochocie i poczuciu kobieco禼i. ona rozw骴ka, teraz m昕atka od 9 lat. po drodze ze trzech facet體 - w por體naniu do mnie do秝iadczona kobeita :- i ona do mnie m體i, 縠 czego jej brak, 縠 to nie to co kiedy, 縠 tak bez fanfar體, no i 縠 po Greyu czego

zapo縴czone..

temat zapo縴czony z innego blogu - o ile tak mo縩a... chodzi o uwodzenie cudzych 縪n, o to 縠 zasada kt髍 kierowali si kiedy faceci, 縠 縪na kolegi jest nietykalna, straci砤 na mocy i sile. tak, ta zasada nie obowi眤uje przewa縩ie , dla facet體 nie ma znaczenia czy to m昕atka czy wolna

ksi昕niczka

na imprezce w gronie dziewczyn, jak to dziewczyny, na facet體 zesz硂, a 縠 my m昕atki to na m昕體 - cho to pewnie inny gatunek - troche si kobitki po縜li硑, ponarzeka硑, powzycha硑 :- i w pewnym momencie co zesz硂 na mnie i jedna m體i e tam, Magda to traktowana jest jak ksi昕niczka, co ta

Nikt mi nie wm體i, 縠 koty nie maj sn體.

Ostatni tydzie by bardzo... intensywny. Nie by硂 czasu, 縠by zajrze tutaj i cokolwiek napisa, wi阠 teraz odrabiam zaleg硂禼i. Zesz硑 pi眛ek . Przyjecha砤 te禼iowa. Nie do nas lecz do szwagrostwa. Ale poszli秏y si przywita. W sumie by硂 mi硂. Obiecali, 縠 zadzwoni w sobot rano, 縠by si um體i

tak wiele most體 spali砤m. 縜den z nich nie prowadzi na drug stron, nie...

zainspirowana pewnym komentarzem, postanowi砤m zabawi si lu糿睜interpretacj mojej rzeczywisto禼i. poniewa ka縟y cz硂wiek jest centralnym punktem w砤snej rzeczywisto禼i sam sobie tworzy t rzeczywisto舵 interpretuj眂 j na podstawie swej historii, wi阠 ja tutaj爓yra筷 m骿 punkt widzenia. rzeczywi

Mak體ki nie tylko na 秝i阾a od M昕atki

Sk砤dniki 1 opakowanie suchark oacute w nbsp 1 2 kg zmielonego maku 1 1 2 l mleka rodzynki migda硑 w paskach 2 paczki orzechy w硂skie pokrojone 2 paczki orzechy laskowe 2 paczki 2 lub 3 olejki migda硂we cukier nbsp Przygotowanie Mleko zagotowa z olejkami. Doda mak i wszystkie sk

Pomidorowa z soczewic od M昕atki

Sk砤dniki 1 woreczek ry縰 ugotowanego na p oacute twardo 1 2 szklanki czerwonej soczewicy 1 cebula 1 2 czerwonej papryki 3 z眀ki czosnku 1 硑縦a koncentratu pomidorowego maggi w p硑nie pieprz s oacute l 2 litry wywaru mo縠 by wywar z kostek oliwa Przygotowanie Do wywaru doda soczewic

Zapiekanka z kurczakiem i marchewk od M昕atki

Sk砤dniki Zupa grzybowa w proszku 1-2 podw oacute jne filety z kurczaka 6 ziemniak oacute w 3-4 du縠 marchewki du縜 秏ietana 18 g阺ta s oacute l pieprz p oacute szklanki wody ser oacute 硉y do posypania wierzchu Przygotowanie Filety pokroi na ma砮 kawa砶i i poddusi na patelni by nie b

Martina Navratilova zosta砤 szcz甓liw m昕atk

15 grudnia b.r. Martina Navratilova, jedna z najlepszych tenisistek wszechczas體, powiedzia砤: tak . Na 秎ubnym kobiercu. Pobra砤 si ze swoj partnerk, Juli Lemigow, by潮 miss ZSRR z 1991 roku, p蠹niejsz modelk i bizneswoman. Navratilova poprosi砤 Lemigow o r阫 we wrze秐iu, podczas turnieju

Tarta cytrynowa na 5 lat blogowania :

Dok砤dnie 5 lat temu stworzy砤m na moim blogu pierwszego posta. Nie s眃zi砤m, 縠 uda mi si tak d硊go wytrwa w tej mojej quot zabawie w gotowanie quot : Przez te lata zabawa ta jednak sta砤 si pasj, gotowanie jednym z ulubionych sposob體 na sp阣zanie wolnego czasu, a tytu硂wa m硂da m昕atka

witam,

no i爉am bloga :- po co? hmm dobre pytanie szcz甓liwa m昕atka, dw骿ka dzieci, grono znajomych..... wszystko jest, a jednak czego brakuje... czego szukam pewnie jest tysi眂e takich kobiet, co wcale nie poprawia mi nastroju mo縠 co o mnie :- 34 lata na karku, przeci阾na blondynka

archiwalnie

Od czwartku nie ma internetu. Tzn jest, ale zupe硁ie jakby go nie by硂. Wi阠 najpierw nie robi砤m notek, a teraz robi notki off-line. Dzi jest sobota. Praca, praca...martwi si troch, m體i砤m ju? Wys砤砤m w poniedzia砶owy wiecz髍 z 8 cefa砮k i nie dosta砤m jeszcze ani jednego telefonu. dz s

Blondynka w podr罂y

W pi眛ek okazuje si, 縠 musz jecha w rodzinne strony, 縠by osobi禼ie stawi si w dziekanacie uczelni z gotow prac i indeksem. Sprawdzam szybko poci眊i i postanawiam spakowa siebie i kota, 縠by nast阷nego dnia gotowa stawi si na dworcu. Kochana mama postanawia ustrzec mnie przed t jak縠 str

taka zwyczajna

Ostatnio pisalam na blogu, 縠 jestem szcz甓liwa, mam super m昕a itp. Ale teraz zastanawiam si czy cz硂wiek jest stworzony do bycia monogamist? I nie chodzi mi tu o dawanie dupy na prawo i lewo komu popadnie tylko o zwyk硑 aspekt egzystencjalny. Wiadome jest, 縠 stan zakochania trwa 4 do 5 lat a po

Masa w promocji

Um體i砤m si z przyjaci蟪k na masa. Mamy taki nasz babski rytua, nasz zaprzyja糿iony salon, naszych masa縴st體 bardzo przystojnych i nasze tematy, na kt髍e sobie wtedy plotkujemy. Kiedy dotar砤m na miejsce, moja przyjaci蟪ka zadzwoni砤 do mnie i powiedzia砤, 縠 jest jej bardzo przykro, ale nie

Za mundurem panny i m昕atki

Dzi 秝i阾o polskich 縪硁ierzy. O tym, czym jest ta s硊縝a rozwodzi si nie b阣. Wiadomo, 縠 nie jest to 砤twa praca, 縠 czasem bywa strasznie niebezpieczna. Wszystkim 縴cz spokoju i pokoju. Mam nadziej, 縠 coraz rzadziej b阣 si zmagali z absurdami wymy秎anymi przez polityk體. Taki facet w mu

Jarzynowa na szybki obiad od M昕atki

Sk砤dniki Kostki warzywne lub mi阺ne Warzywa mro縪ne 1 paczka ziemniaki maggi w p硑nie s oacute l pieprz 秏ietana do zup Mo縩a podawa na ciep硂 lub w ciep砮 dni sch硂dzon jako ch硂dnik : Przygotowanie Ziemniaki obra pokroi w kosteczk i ugotowa. Z kostek przygotowa wywar. Wrzuci mr

s眘iad

by砤 s眘iadka teraz b阣zie s眘iad :- mam s眘iada w domku na przeciwko 10 lat m硂dszy znamy si, czesto przychodzi do nas z dziewczyn fajny podoba mi si gdyby nie jego wiek to mog砤bym powiedzie, ze w moim typie w砤秐ie stoj przy zlewie w kuchni i patrz na niego przez okno jak je kolacj

Galeria facet體 w Cafe.pl

Przez chwil zastanawia砤m si co wpisa: czy jestem wolna, panna czy m昕atka. Ale przecie kto tu mo縠 szuka 縪ny! Wi阠 wpisa砤m m昕atka. Potem wyszukiwa砤m pan體 powy縠j 30. Bo縠! Ilu ich jest! I to prawie na wyci眊ni阠ie r阫i. Czy zatem ma晨e駍two ma sens? Czy nie lepiej wynajmowa kawalerk

co robi m硂da m昕atka?

tia.... co robi? szczeg髄nie jak m昕a nie ma w domu, a ona ma straszn ochot na seks? no jak to co, sama szuka sposobu na siebie : podnieca si, pie禼i, ogl眃a i czyta, i stara si zrobi sobie dobrze. : a niech jej kto spr骲uje przeszkodzi!

Ziemniaki banalnie proste a jednak niezwykle smaczne od M昕atki

Sk砤dniki Ziemniaki Boczek syrowy b眃z w阣zony mas硂 s oacute l Przygotowanie Ziemniaki gotujemy w mundurkach. W mi阣zy czasie kroimy boczek w kosteczk i sma縴my. Na gor眂e ugotowane ziemniaki nak砤damy troszk mase砶a i pozwalamy mu si 砤dnie roztopi. Nast阷nie nat硊szczone ziemniaki wrz

Ekspresowa Sa砤tka owocowa od M昕atki

Sk砤dniki Owoce ja u縴砤m kiwi, banan i truskawki Bita 秏ietana kakao salaterki Przygotowanie Owoce kroimu w kosteczk. Wrzucamy do salaterki, mieszamy. Dodajemy bit 秏ietan i posypujemy kakao. Deser bardzo banalny ale zawsze bardzo smakuje zar oacute wno maluchom jak i doros硑m : Smacz

566. ie縰tk m昕atk jestem!

Dzi o爂odzinie 17.30 nast眕i historyczny moment. Po raz kolejny wysz砤m za m笨 za nowego M昕czyzn. Tym razem za Motocyklist. Sadownik zda jako jedyny z爏z髎tki zdaj眂ych. Hurra, hurra! Ale jestem dumna! Jakbym sama zdawa砤. :

縜l

, naiwna, zgnu秐ia砤 m昕atka hehe tylko usi倍 i p砤ka nad sob do dupy to wszystko, marzenia , pragnienia... pop,砤ka砤m sie

ocena

naiwno舵 co my秎 teraz o sobie?牋 sfrustrowana, stara, naiwnam昕atka, kt髍a potrzebowa砤 paru ciep硑ch s丑w i o ma硂 nie pop硑n瓿a na tej potrzebie...

nieprzemy秎ane

Chcia砤bym czasem napisa co przemy秎anego. Ciekawego, wartego uwagi. Tymczasem pisz relacje. Wi阠 oto kolejna relacja, nieprzemy秎ana zupe硁ie. Dzisiaj by硂 ca砶iem ciekawie w pracy. Chyba dlatego, 縠 pokaza砤m kolegom z zespo硊, 縠 kobieta te potrafi. A w zasadzie, to 縠 ja jako kobieta potrafi

doko馽zy niedziel

Posn阬i秏y jak dwa 秏ierdz眂e kamienie. Zm阠zone peda硂waniem, z pe硁ymi brzuszkami po pysznym m昕owym obiadku - jab砶a w cie禼ie nale秐ikowym. I zupe硁ie nie umyci, bo nam si po prostu nie chcia硂. Nie pami阾am, kiedy mi si tak dobrze spa硂. Sp阣zili秏y w tym b硂gim stanie p蟪 niedzieli. A jak za

pami阾nik programistki

Przykr阠ili秏y lustro do naszego sko秐ego dachu w sypialni. Wygl眃a bardzo fajnie. Ale wszyscy twierdz, 縠 to perwersja. 痚 pewnie b阣ziemy si w tym lustrze ogl眃a podczas nocnych quot igraszek quot . A ja to na siebie nie mog patrze w lustrze nawet jak jestem ubrana - m骿 m笨 za dobrze gotuj

akcja og髍ek

Czasami trzeba skrzywdzi kota... W tym roku, pierwszy raz w moim 縴ciu, postanowi砤m zrobi og髍ki ma硂solne. Za pierwszym razem wysz硑 takie-sobie, przy czym bardzo szybko si popsu硑. ierdzia硑 tak, 縠 gdyby ktos kaza砨y mi wyobrazi sobie najgorszy zapach na swiecie, to i tak nie by砨y on tak

zbyt powa縩ie

Nagle wszystko zacz瓿o dzia si zbyt szbko i w zdecydowanie w z硑m kierunku. Na pocz眛ek przysz硑 problemy mojego m昕a - jego eks nie zg硂si砤, gdzie mia砤, 縠 on jej p砤ci alimenty i teraz nas砤li na niego komornika, chocia jest winien jedynie Bogu ducha. Zaj阠ie konta, nie wa縩e czy s硊szne czy

z硂ta rybka

Dzisiaj wesz砤m podczas mojej ci昕kiej pracy na stron z硂tej rybki. Czyta砤m, jakie ludzie maj marzenia i jakie marzenia im si spe硁i硑. Pomy秎a砤m sobie, 縠 mo縠 i moje marzenie spe硁i z硂ta rybka? Albo kto w jej imieniu? Tylko jakie? Jedyne co mi przysz硂 do g硂wy, to to - 縠 chcia砤bym fajny

w galopie

Ci眊le 縴j na鎝ana adrenalin, bo wszystko coraz gwa硉owniej przyspiesza. Wczoraj nabawi砤m si dw骳h rozm體 kwalifikacyjnych przez telefon w j陑ykach obcych - hehe, ludzie to maj pomys硑... Z jedn nie by硂 problemu, bo angielski jest teraz tak pospolity, jak czekolada, gorzej z niemieckim - godz

szale駍two idealnie pi阫ne...

...ale powoli tamten 秝iat zaciera si, przestaje istnie. bo 秝iat, w rzeczy samej, nie zosta nam dany - raz, kiedy - ale wci笨, nieprzerwanie, staje si, w naszej obecno禼i. przesz硂舵, z biegiem czasu, obumiera, jak nasza pami赕, albo jeszcze wcze秐iej, a miejsce, w kt髍ym byli秏y wczoraj, prze

nie zapomn!

8220 Mi硂舵 zaczyna si rozwija dopiero w體czas, gdy kochamy tych, kt髍zy nie mog si nam na nic przyda. 8221 牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋牋 Erich Fromm 8220 Najwa縩iejsz cech mi硂禼i jest wolno舵. Z燾hwil gdy pojawia si przymus, kontrola albo konflikt, mi硂舵 umiera. Zauw

poranki

6:00 8211 znienawidzona melodia wwierca mi si w 秝iadomo舵. Nie, to jeszcze nie to, jeszcze nie ten czas, my秎 sobie i wciskam jedyn mo縧iw opcj 8211 drzemk. 6:09 8211 tym razem drzemk wciskam nie秝iadomie i zasypiam z ulubionym telefonem w d硂ni. 6:18 8211 p砤ka mi si chc, 縠

W poszukiwaniu niebana硊.

Zostaniesz star pann, zobaczysz 8211 strasz mnie a ja wiem, 縠 nie zostan bo jakby nie by硂 przytrafi硂 mi si kiedy ma晨e駍two. Epizodyczna sytuacja, kt髍a chroni mnie przed t jak縠 brzemienn w skutki nazw. Teraz mog sobie by rozw骴k czy singielk jak kto woli ale przynajmniej wiadomo

...

Dopad mnie kryzys tw髍czy. Pisanie pod presj nie jest ju takie przyjemne a presja jest gdy dorobi砤m si fan體 mojego bajdurzenia. Z fan體 oczywista jestem dumna i 砮chce to przyjemnie m pr罂no舵 bo nie po to pisz bloga, 縠by pisa w pr罂ni. To nie szuflada. Mi硂 je秎i okazuje si, 縠 kto ch

Niebieski Ksi笨 i ca砤 reszta...

Ko arde駍ki... z paskami odblaskowymi na nogach, coby oczami爌o nocy 秝ieci nie musia碃- tam... Miko砤j - bior眂 pod uwag, czym ludzie go dokarmiaj, zapewne jest w natychmiastowej potrzebie leczenia objaw體 cukrzycy i wysokiego ci秐ienia. przyda硂by si te lekarstwo na obni縠nie poziomu cholest

przyj禼ie...

秝iat - w sk髍ze bia砮go nied紈iedzia - skrzy si, jakby kto brylanty rozrzuca gar禼iami... znajd srok... umiej阾no舵 robienia zdj赕 wszelakim mo縧iwym szczeg蟪om. pierwsza niedziela Adwentu... od czterech dni 秐ieg pada non-stop... powoli mnie zasypuje... w moim ogrodzie - atmosfera i

do P.

Pi眛kowe popo硊dnie ci眊n瓿o si leniwie. Upa na zewn眛rz odbiera wszelkie si硑 do dzia砤nia. Powietrze sta硂 w miejscu a ja delektowa砤m si zimnym drinkiem. Pepsi, w骴eczka i cytrynka. Mniam. Czu砤m si ju lekko sko硂wana bo w tak pogod jeden taki nap骿 wystarczy. Obok le縜硑 truskawki, kt髍e

poga駍kie zwyczaje...?

ciasteczka kruche - mo縠 by, 縠 秝i眛eczne - zd笨y砤m upiec! z czekolad... ...z d縠mem. te wi阾a s b阣 po mojemu naszemu... tylko S眘iedzi przebili si przez ochronne mury odlizolowania - z prezentem. chrystianizacji nie uda硂 si ca砶owicie wykorzeni pierwotnych wierze etnicznych - nie

lekarzu, lecz si sam?

dlaczego mia砨y - boski byt, z moc tworzenia i wieczno禼i w my秎ach - przejmowa si b砤hymi grzechami ludzi? my ludzie uwa縜my siebie za bardzo wa縩ych do tego stopnia, 縠 wyolbrzymiamy nasze 秏ieszne ma砮 grzeszki , a nabieraj kosmicznego znaczenia! wyjechali na wakacje, wi阠 jest pod opiek

czasem szcz甓cie staje si utrapieniem, a nieszcz甓cie b硂gos砤wie駍twem...

Noc Walpurii - nale縴 bez w眛pienia do jednych z najstarszych europejskich obrz阣體 - jak podaje mitologia nordycka, noc z 30 kwietnia na 1 maja by砤 czasem zmar硑ch i z硑ch duch體. jak przep阣zano z硂? rozpalaj眂 wielkie ogniska... dzi Noc Walpurgii bardziej symbolizuje powitanie wiosny. poga駍k

you are from space and i love it !!!!

przygotowania... do przyj阠ia nowej dozy... ...秐iegu. w nagi阾ym do ludzkich poj赕 estetyki 秝iecie trwa... zima. pami阾am sen o 秐iegu... pami阾am sen o 秐iegu za ko硁ierzem... atmosfera i禼ie 秝i眛eczna wci笨 panuje w moim ogrodzie z przyczyn ode mnie niewiele zale縩ych choink nadal wida...

trup w szafie...

klopsiki szwedzkie bez bor體ek i bez sosu - to na obiad.... godzin p蠹niej: je秎i chc, aby wiosn m骿 ogr骴 zape硁i si kwiatami tulipan體, krokus體, hiacynt體 i innych ro秎in cebulowych...... wystarcz podstawowe narz阣zia i zapa do pracy. nie zaszkodzi posiadanie samych cebulek... okazy f

jedynym sposobem pozbycia si pokusy jest uleganie jej... -

poci眊iem sylwestrowym do galerii krakowskiej na kaw... no ba! - no a jak 縠 by inaczej! ... budynek roku 2009... planowanie wypad體 ... Rynek G丑wny 28, Krak體... a tam? - sylwestrowa impra, wst阷 jedyne 50 zy硑. czipsy i mieszanina sok體 owocowych z dwiema kroplami alkoholu - w cenie

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 2! cz甓 I

Bardzo dzi阫uj wszystkim za udzia w mojej akcji quot Czas na szpinak 2! quot . Zainteresowanie t zabaw przesz硂 moje naj秏ielsze oczekiwania : W zabawie udzia wzi瓿o, a 111 blog體. Razem przygotowali秏y 169 pysznych przepis體. To prawie 3 razy wi阠ej ni rok temu! Jestem w szoku : I

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 2! cz甓 II

Ryby Kasia My sweet life, my tasty world - so + szpinak + truskawki Niez砤 Babka Niez砤 Babka : - pacz na szpinaku z warzywami Pyza Smaczna Pyza : - so butterfly na grzance, z warzywami Ugotujmy to Ugotujmy To : - so na szpinaku z syropem imbirowym Wedelka Kuchenne wzloty i upadki

Bogini twardego kutasa

Wesz砤m do sypialni. On le縜 ca砶iem nagi. W powietrzu unosi si jego podniecaj眂y zapach, kt髍y wype硁ia ca硑 pok骿 i delikatnie pie禼i moje zmys硑. Patrzy砤m na niego, a jego widok sprawia, 縠 z ka縟 kolejn chwil stawa砤m si coraz bardziej bezsilna wobec niego. Patrzy mi g酬boko w oczy.

weekend

weekend w Karpaczu :- by硂 naprawd fajnie, cho nie oby硂 si bez kilku foch體. byli秏y ze szwagierk i jej synem oraz paczk znajomych. zastanawiam si czy wymagam za wiele, czy spodziewam si zbyt wiele. syn szwagierki ma 15 lat, moje dzieci 10 i 7. wieczorem o godzinie 22 moje dzieci posz硑

adoratorzy

opowiem o zabawie i moich adoratorach pierwszy to facet oko硂 40, 縪naty ale przyjecha bez 縪ny bo ona na swojej firmowej imprezie. og髄nie nie m骿 typ, ale mia cech mojego znajomego wi阠 rozmawia砿 z nim mi硂 :- poznali秏y si u niego w pokoju jak poszli秏y tam wszyscy na drinka przed ofic

kole縜nka

lubi je舵 bardzo lubi je舵 uwielbiam s硂dycze albo raczej kocham czekolad jedzenie jest moj mi硂禼i, pocz眞szy od eleganciego dania po kebaba z kt髍ego wycieka sos brudz眂 przy tym d硂nie i buzi gotuj smacznie, mo縠 nie wymy秎ne i niestworzone potrawy ale naprawd smacznie lubi si b

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 3 , cz.I

Bardzo dzi阫uj wszystkim za udzia w mojej akcji quot Czas na szpinak 3! quot . Cieszy mnie niezmiernie zainteresowanie t pyszn, zielon ro秎in : W tym roku w naszej zabawie udzia wzi瓿o 108 blog體. Razem przygotowali秏y 167 pysznych przepis體. Pi阫ne liczby : Wszystkim Wam raz jeszcz

Podsumowanie akcji Czas na szpinak 3 , cz. II

Ryby Ann s Dream Zielony Fartuszek : - so ze szpinakiem i fet Barbra66 Przepisownia Barby : - so nadziewany past szpinakow w panierce z piekarnika Choochla Choochla : - Imbirowy 硂so pieczony w sosie 秏ietanowo-pieczarkowym ze szpinakiem Czosnekwpomidorach Czosnek w pomidorach : -

Znalezione blogi:

m昕atka na rozdro縰 (kalinkamezatka)
m昕atka na rozdro縰
m硂da m昕atka (mloda-mezatka)
Mam 25 lat. Nied硊go sko馽z 26, czyli nie jestem ju taka m硂da. Ale jako m昕atka mam niewielkie
m昕atka ajednak samotna! (mama1dawidka)
m昕atka
m昕atka (kasiapee)
czy ludzie s stworzeni do bycia z jedn osob przez ca砮 縴cie?
m昕atka (zomag0033)
straci砤m wiar
M硂da m昕atka... (kina1234)
pami阾nik
M昕atka pisze... (mezatkapisze)
Zdesperowana m昕atka (ewa.bednarkiewicz)
Nieco prawdy o jednym z wielu polskich ma晨e駍tw.
m昕atka_hmm (a_aa)
nic nie jest bardziej niewiarygodne jak rzeczywisto舵...
Zmagania m硂dej m昕atki z niesfornym m昕em i rosn眂ym brzuszkiem.

Miejsca:

Warszawa (103)
Naga (63)
Warta (46)
Marki (42)
Pasto (39)
Adam體 (39)
Pary (38)
Londyn (36)
Krak體 (36)
Jan體 (36)

Osoby:

Madonna (5)
Doni (5)
Urszula (4)
Queen (3)
Miguel (3)
Juan (3)

Firmy:

RUCH (93)
DIALOG (33)
MIT (18)
SKOK (14)
Onet (14)
Kruszwica (10)
BMW (10)
Prochem (9)
Zono (8)
Metro (8)