Wszystko o:

alimenty od m昕a

Nowy tr阣 rozwdowy - nie polecam

seri bada i przes硊cha. - Molestowanie jest bardzo medialne. Zaczynaj nim gra 縪ny w czasie rozpraw rozwodowych. Chc眂 uzyska orzeczenie o winie m昕a, czyli alimenty i opiek nad dzie鎚i, wymy秎aj, 縠 wykorzystuje je seksualnie - m體i mecenas Eugeniusz Micha砮k. Tylko jego kancelaria prowadzi砤

Cz. 73. Apelacja od podwy縮zenia aliment體

Apelacja od podwy縮zenia aliment體. Gdzie w grudniu 2008 r., otrzymali秏y odpis apelacji sporz眃zonej przez kancelari prawn reprezentuj眂 Waldka Kubasi駍kiego. Po przeczytaniu tre禼i tej apelacji, chyba pierwszy raz si porz眃nie wkurzy砮m. Nie do舵, 縠 S眃 podni髎 Waldkowi alimenty tylko o

Spe硁i硂 si pewnego dnia.

zwi眤any uczuciowo. Widzia砤m w nich te rozw骴 a tak縠 to, 縠 mimo rozwodu b阣zie od by砮go ju m昕a otrzymywa砤 秗odki pieni昕ne. Nigdy nie wiem co powiedz karty zanim je roz硂筷. Zadziwiaj眂e jest to jednak z jak trafno禼i potrafi odpowiada na zadane pytania. Pani Krystyna jak chyba wiele

O niechcianej zdradzie

W odr罂nieniu od wi阫szo禼i zdrad, ta jest wyj眛kowa i specjalna, gdy po pierwsze primo jest zdrad niechcian, a po drugie primo odby砤 si w wyj眛kowym, u秝i阠onym miejscu... Ale nie uprzedzajmy fakt體 kt髍e i tak ju troch uprzedzili秏y w komencikach do poprzedniej notki ... oddajmy g硂s

Kogo si lubi,a kogo od pierwszej chwili darzy niech阠i...

t硊mku na widowni zas硊giwa硑 na wsp蟪czucie i by硑 zach阠ane do walki o alimenty od by砮go m昕a, a innym tego prawa odmawiano, obrzucaj眂 w zacietrzewieniu nieprzychylnymi epitetami, komentarzami, nawet niesprawiedliwie obra縜j眂. Dlaczego tak? Ot罂, wiadomym jest, 縠 ka縟y spotykaj眂 kogo nowego

Zasz砤? Urodzi砤? Przepro!

Wpad砤 ze swoim ch硂pakiem, a on ulotni si, bo quot nie jest jeszcze gotowy na bycie ojcem quot ? Powinna go przeprosi. Tw骿 facet namawia ci do aborcji, a ty zdecydowa砤 si jednak urodzi? Przepro go. Ci眊asz po s眃ach swojego by砮go m昕a, bo nie p砤ci aliment體? B砤gaj go o wybaczenie

Duuu縜 porcja humoru.

szkodzi, b阣zie: Bohaterski Amerykanin uratowa dziecko! - Ale ja nie jestem z Ameryki... - To sk眃 pan jest?! - Z Palestyny. Nazajutrz w gazetach napisano: Islamski terrorysta zamordowa amerykanskiego psa. Przyjaci蟪ka do przyjaci蟪ki: - Prosi砤m m昕a, 縠by mi da 100 , bo chc p骿舵 do salonu pi阫no禼i

ZWROT ALIMENT覹 PCONYCH NA NIE SWOJE DZIECKO!!!

alimenty. Jednak w Uchwale Sk砤du Siedmiu S阣zi體 S眃u Najwy縮zego czytamy, 縠 秝iadczenia alimetacyjne wzgl阣em dziecka spe硁ione przez m昕a jego matki by硑 秝iadczeniami prawnie uzasadnionymi i nie mo縩a ich uznac za nienale縩e, skoro m笨 matki by w tym okresie zobowi眤any wobec dziecka. Reasumuj眂

Cz.7. Bezsilno舵

wielu k丑tni, kt髍e sam prowokowa. W tym samym czasie ich m硂dsza c髍ka posz砤 do pierwszej klasy szko硑 podstawowej, gdzie jej pierwsza wychowawczyni te nie stroni砤 od krzyk體 w stosunku do swoich podopiecznych, z reszt sama si do tego przyznawa砤 podczas wywiad體ek. Poniewa g丑wne apogeum k丑tni

Przemoc domowa

Przemoc domowa Urszula D眀rowska Skoczy砤m na bungee. Pomy秎a砤m: Jak to zrobi, niczego si ju chyba nie b阣 ba砤, nawet, jak zacznie mnie 秎edzi z krzak體 Trzy kobiety, trzy historie o tym, jak wyrwa硑 si z r眐 oprawcy - m昕a. R罂ni je wiek, temperament, styl ubierania si. 40-letnia

Wspomienia3

t硊maczy砤m stali si zazdro秐i bo przesta砤m pomaga im .A nawet okrada砤m tak mo縩a to nazwa bo ich alimenty przeznacza砤m dla nas obydwoje.M昕a nie obchodzi硂 sk眃 mam pieni眃ze wa縩e by硂 by mia co zje舵,z硂舵 dzieci nasila砤 si gdy zacz背 im dokucza wtr眂a si w ich doros砮 縴cie dryguj眂 im體i眂

Odcinki 17-24

wiadomo舵 od Mike a, 縠 zgadza si p砤ci alimenty. Wys砤砤 j jednak Katherine, kt髍a boi si, 縠 jej ma晨e駍two nie dojdzie do skutku. Zanim dojdzie do 秎ubu, Jackson zostaje aresztowany przez urz阣nik體 imigracyjnych. Orson odkrywa magazyn, w kt髍ym Bree schowa砤 skradzione rzeczy. 23.Everybody Says

Relacje damsko-m阺kie i nie tylko

takich kobiet zostaje zwyczajnie na lodzie m笨 mo縠 umrze, zachorowa albo wybra m硂dszy model i zostawi 縪n z dzie鎚i i groszowymi alimentami . Kobieta po 50, mo縠 jeszcze liczy, w razie smierci m昕a, na wdowi rent, ale ostatnio s zakusy na odebranie tego 秝iadczenia. Wychwalanie tradycyjnego

Friendship to save 2 2

do walizki. - David, co ty robisz? - Odchodz. - Jak to? Teraz? - Tak, teraz. Ludzie si zmieniaj, wiesz? - Tak, wiem. Od pi阠iu lat nie poznaj w砤snego m昕a! A teraz to ju chyba w og髄e go kto podmieni! 8211 jej g硂s by coraz wy縮zy. - Ka縟y statek musi odp硑n辨, Jaime. Ja te

Dziecko na sprzeda.

. T informacj wzi瓿a za towar i za勘da砤 od Micha砤 got體ki albo syna. Suma by砤 wyg髍owana i przeliczona nie na warto舵 syna tylko na warto舵 wolno禼i, jak b阣zie mi砤 za sprzeda dziecka i huczno舵 imprez, kt髍e mog砤 sobie i innym zafundowa za pieni眃ze otrzymane od m昕a. Doskonale wiedzia砤

Skrajno禼i, dyskryminacja, propaganda

Jak wygl眃aj skrajno禼i w prawie rodzinnym? Mo縩a pokaza dwa przyk砤dy, z jednej strony we糾y teokratyczny Iran, gdzie patriarchalne prawo dyskryminuje kobiety na wszystkich polach od 縴cia zawodowego, po prawa rodzicielskie. Po drugiej mamy pseudolewicow Hiszpani, gdzie w gospodarce rz眃zi w

nowe nazwisko

Jak to z nowym nazwiskiem Nali by硂? Jeszcze na pocz眛ku ci笨y dowiedzia砤m si, 縠 je秎i urodz dziecko przed rozwodem, to m硂de b阣zie爓ed硊g prawa potomkiem mojego m昕a. B阣zie wtedy trzeba zaklada spraw w s眃zie. Dlatego te zmobilizowa砤m si i w ko馽u napisa砤m pozew rozwodowy. Jako si

wtorek - film Poznasz przystojnego bruneta

jego powo砤nie. Niestety,od dw骳h lat pisze nast阷ne dzie硂,爇t髍e tym razem wydawca odrzuca. Pociesza si wi阠爌odgl眃aniem s眘iadki imieniem Dia Freida Pinto . Finansowo wspomaga ich matka otrzymuj眂a poka糿e alimenty. Te禼iowa i zi赕 nie lubi si bardzo, Sally jest mi阣zy m硂tem a kowad砮m. Aby

Marcinkiewicz z gul

J. bukiety za uwolnienie jej od m昕a. Paradoksalnie, by砤 縪na mo縠 rozporz眃za samodzielnie maj眛kiem, nie zarabiaj眂 ani grosza. Je秎i alimenty s odpowiednie, to mo縠 by ona nawet w lepszej sytuacji ni podczas ma晨e駍twa: je秎i m笨 zarabia, to m笨 zapewne podejmowa decyzje dotycz眂e finans體

Z tego b阣zie dramat...

dala od niego! - 牋牋牋牋 Tak, masz pewnie racj. - 牋牋牋牋 Pakuj si ju, id zajrze do swojego m昕a, za godzin przyjdzie Basia, pogadaj z dzie鎚i, wyt硊macz im to co si sta硂, co jeszcze was czeka, b阣zie im to potrzebne, by zrozumie sytuacj.. - 牋牋牋牋 Tak, dzi阫uj ci, kochana jeste

single

sami 8211 przyznaje Piotr Grabowski z Koszalina. Teresa m體i, 縠 odk眃 jest sama jej koszty wzros硑. Rozwiod砤 si p蟪 roku temu. - Nie 縜硊j, oczywi禼ie. Ale ju wiem, 縠 b阣 musia砤 sprzeda auto i kupi bardziej oszcz阣ne. A kto wie, mo縠 te mieszkanie b阣 musia砤 zamieni. Od m昕a

alimenty od m昕a

uzywam Panskiej terminologii zostawil Pana kiedy jeszcze Pan nie byl sie narodzil, to jak wiedzial Pan gdzie on sie obraca Przecie wiadomo by硂, sk眃 przychodz alimenty! Mama widywa砤 go na kolejnych rozprawach o ich podwy縮zenie. i jak wygladaly te Wasze kontakty, od kiedy je mieliscie... a

Maciek Giertych! buzi wszystkim kreacjonistom :*

Z ulotki informacyjnej zredagowanej przez jedynego cz硂wieka nie pochodz眂ego od ma硃y: quot Tabletki antykoncepcyjne szkodz wszystkim dooko砤, tak縠 rybom Wed硊g Giertycha z powodu, 縠 g丑wn przeszkod stoj眂a na drodze feministek jest funkcja rozrodcza kobiet i ruch feministyczny skupia si

Wspominki

ko馽u okaza硂 si, 縠 od 4 lat mieszka w Norwegii, tam pracuje. Ma c髍k w體czas siedmioletni, kt髍a mieszka z matk swoj i nie jest ju prawie dwa lata ze swoj 縪n. Owa 縪na postawi砤 uwi sobie mi砮 gniazdko z innym panem podczas nieobecno禼i m昕a i zosta砤 przy砤pana na gor眂ym uczynku, kiedy

Jakie to przykre...

p砤ci tylko swoje alimenty i czynsz za mieszkanie. Wszystkie inne op砤ty pokrywam ja. Teraz przysz砤 pora na ostatni faz wsp蟪uzale縩ienia. Faz buntu i odci阠ia si od jego problemu... Jakie to przykre jednak, 縠 po tylu latach stara, budowania wsp髄nego quot domu quot dzi czuj si jak bezdomny

Dawaj kas, konkubino

, czytaj眂 tu chocia縝y: http: www.dziennik.pl Default.aspx?TabId 14 amp ShowArticleId 32863 爋 tym, jak rozprawi si z niep砤c眂ymi aliment體 rodzicami. Nic prostszego: 禼i眊n辨 od obecnej 縪ny m昕a b眃 i tu kuriozum od konkubiny konkubenta. Na marginesie pozostawiam ocen owych rodzic體, kt髍zy

W po矿砶硑ch kartkach

w 縴cie... Bo w ko馽u 縪na ma opu禼i rodzic體, by 縴 u boku m昕a... Oj, ile jest takich c髍eczek i synk體 nie mog眂ych si oderwa od tych wszystkich爉amu... 燤y秎 sobie, jak by to by硂, gdyby mi przysz硂 d硊縠j 縴 obok swojej mamusi... Pozabijaliby秏y si. Szcz甓liwie od mamusi oderwa砮m si

Bez ogl眃ania si do ty硊 ! ! !

dos硂wnie p蟪 dnia. Do momentu, kiedy zadzwoni砤m do te禼iowej, a ona mi oznajmi砤, 縠 m骿 m笨 w砤秐ie wraca autobusem do mnie i do dzieci. Bo obieca mamie i bratu, 縠 mnie przeprosi i wi阠ej si to nie powt髍zy . No i nie powt髍zy硂 si przez tydzie. Alimenty. Poniewa od dw骳h miesi阠y nie dosta砤m

Niep砤cenie aliment體 to wstyd cz.2

, twierdz眂: musia砤 by winna, nam to nie grozi . - Obwiniamy samotne matki i jednocze秐ie mamy w stosunku do nich ogromne oczekiwania? - Tak. Ona prze縴wa emocjonalne wyprucie flak體 jakim jest rozw骴, a my wymagamy, by postawi砤 si na miejscu dziecka, swoich rodzic體, by砮go m昕a... damy by

3. Paulina i Karolina i...

Obecnie Paulina lat 19 i Karolina lat 18 to moje starsze c髍ki z pierwszego ma晨e駍twa, ale zaczn od pocz眛ku. Po odej禼iu od m昕a wraz z c髍k zamieszka砤m tak jak wcze秐iej ju wspomnia砤m u mamy, w nied硊gim czasie na 秝iat przysz砤 druga c髍ka Karolinka. By硂 ci昕ko, gdy m笨 wypi背 si na Nas

alimenty od m昕a

Wygl眃a na to, 縠 uzale縩ianie si od niezdrowych relacji i wampir體 energetycznych jest zakodowane w naszym DNA. Tym razem o siostrze mojej kochanej. Mama zap砤kana zadzwonila rano i szeptem , po硑kaj眂 硓y oznajmi砤, 縠 moja siostra zn體 zrobi砤 zwrot i wr骳i砤 do m昕a. M笨 to nie bylejaki, m笨

Artyku硑

燘ritney straci砤 dzieci! nbsp S眃 Rodzinny Los Angeles odebra Britney Spears prawo do opieki nad dzie鎚i. Piosenkarka musi si po縠gna z Seanem Prestonem i Jaydenem Jamesem w 秗od, najp蠹niej w po硊dnie. Od tej pory to Kevin Federline b阣zie sprawowa pe硁 opiek nad ch硂pcami. Britney ju

Ona... rozmarzona...

zawozili go do szpitala... sama te pomaga砤 innym.. quot Mo縠 i mog砤bym si i tu wtopi w to 秗odowisko... quot Przemkn瓿a jej my秎... Wreszcie na dobre oddzieli砤by si od m昕a, by砤by ca砶owicie niezale縩a, ma alimenty, tu co by znalaz砤.... daliby rad, razem z cioci... Mo縩a by otworzy

Jak kocha korporacyjnego m昕a?

, lub od razu rzuci go w choler, zamordowa alimentami, nie dawa c髍ce z砮go przyk砤du, bo te wyro秐ie na kuchenne popychad硂. Co prawda opisuj ten zwi眤ek tutaj, ale jakby kto chcia rzuci jedn z wy縠j wymienionych porad to dzi阫uj. Moja egzystencja dzieli si na okresy kiedy szczerze

Sypiaj眂 z wrogiem

To zabrzmi irracjonalnie ale kochaj眂 bardzo swojego m昕a jednocze秐ie wci笨 czaj si wok蟪 niego ostro縩ie spodziewaj眂 si w ka縟ej chwili ataku. Nasze konflikty nie s krwawe i pewnie nie r罂ni si od drobnych codziennych nieporozumie wielu innych ma晨e駍tw ale mimo to: - nigdy nie wychodz

秝i眛ecznie bo chyba wypada

wykona砤m co napisa砤m . Ponadto mam jeszcze jedno zadanie: musze przetrwa by硑ch te禼i體. I by砮go m昕a. Na razie mam za sob: -sp蠹niony ich przyjazd - wsp髄ne picie kaway - rozmow o alimentach bo oczywi禼ie nie chc p砤ci. Wi阠 powiedzia砤m, ze by si sk砤dali na wakacj ma砮j, ale raczej ich to

Aborcja

uwag od spraw istotnych i sprawia w oczach spo砮cze駍twa pozory, 縠 co si w kraju dzieje. Uwa縜m, 縠 dotychczasowe prawo w dobry spos骲 regulowa硂 spraw aborcji. Z jednej strony nie pozwala硂 na nadu縴cia i spe硁ianie kaprys體 g硊pich nastolatek, z drugiej - dba硂 o zdrowie i 縴cie kobiety oraz los

Happy ending

m體i, bo to s przecie ich sprawy intymne. Ale okaza硂 si, 縠 on nie zna znaczenia tego s硂wa. Nie wiedzia te, czym s czynno禼i 8222 fizjologiczne 8221 . Rados砤w zupe硁ie nie poczuwa si te do roli m昕a i ojca. Poniewa warunki panuj眂e w jego rodzinnym domu nie sprzyja硑 wychowywaniu

Marzenia jak ptaki wiruj po niebie

Ot罂 plan na 縴cie mam taki: pi za nogi arabskiego szejka, macham przed nim biustem pup,on pada z wra縠nia, podpisuj intercyz, bior 秎ub cywilny, rozwodz si, doj od niego megawysokie alimenty, jestem obrzydliwie bogata, znajduj idealnego przysz砮go m昕a, kt髍y za spraw 秎ubu

痽cie to przede wszystkim wydatki

przecie nie chcemy. Nie umieliby秏y, prawda? No wi阠 ka縟y na co pracuje i zarabia. A jak nie na co, to na kogo. Na 縪n. Dziecko lub dzieci. Alimenty na 縪n m昕a lub dziecko dzieci. Czyli na rodzin. Poznajcie... Krysi. Krysia jest ksi阦ow. Mog砤bym powiedzie, 縠 znam j od lat, chocia s to

1

wtedy gdy nie ma go juz obok nas,gdy zadaj眂 pytania nie ma kto na nie odpowiedzie. Na wi阫szo舵 tych pyta odpowiedzi nigdy nie znajd. My秎icie pewnie dlaczego ja mam opisywa historie cz硂wieka kt髍ego ju nie ma. Dziecinnie prosty pow骴. Beniamina zna砮m od zawsze nawet nie wiem kiedy to si

Zbychu ma dylemat

No wi阠 mam taki dylemat. Tako rzecze Zbychu. S硊chamy, zacieraj眂 macki. Jestem w zwi眤ku z cudown kobiet, pi阫n, niezale縩 m眃r. Jeste秏y razem od p髄 roku, nasz zwi眤ek to zrozumienie, akceptacja i mo縧iwo舵 d硊gich rozm體, wspania硑 seks, mi硂 sp阣zany czas. Niestety, problemem jest to, 縠

brutal

intensywno禼i swojej nienawi禼i. Dobra wiadomo舵 jest taka, 縠 m骿 brat od poniedize砶u idzie do obiecanej pracy. W dodatku podwy縦 dosta, wi阠 niech p砤ci jej te alimenty i niech w ko馽u si od nas odczepi. Moja siostra dzi dzwoni砤 do rodzic體 i si podzieli砤 nowinami z jej 縴cia rodzinnego. J te

25.04.06 Zuza

.Siedem kot體,pies jak s硂, troje dzieci a jak dobrze policzy to z m昕em czworo no i ja: Fajne te kociaki, cztery szare,jeden czarno bia硑 i jeden bia硂 czarny.Ojca musze znale兼 i o alimenty wo砤.Gdzie ja na mleko wyrobi.A Zu糼i to ja nie lubi.Jako tak, od ma砮go, jak tylko od s眘iadki do nas trafi砤

alimenty od m昕a

moja pensja+alimenty znikaj w ci眊u tygodnia zjadane przez op砤ty i raty licznych d硊g體, a ja przez trzy tygodnie wy硊dzam kas na jedzenie a to od mamy, a to od siostry, a爐o od N. kurcze, jak mnie to wkurwia. to jakie chore jest. juz wsz阣zie dzwoni砤m, ze wszystkimi gada砤m. nawet z og硂sze

Telefon od Ciotuni

. Najpierw zajmijmy si Karolkiem. Karolek to jej chrze秐iak a jednocze秐ie bratanek. Ja jestem bratanic, ale od drugiego brata. Bo braci Ciotunia ma trzech. Ale o Karolku mowa. Karolek od ma砮go by moj zmor. Ja z reszt jego te, bo oboje mamy a przynajmniej mielismy, bo ja podupad砤m 秝ietnie wyniki

27.02

marz sobie. Marze nikt mi nie zabierze. Od takie szybkie dzisiejsze przemy秎enie po cyklicznym spotkaniu projektowym z moim klientem. 牋 65279 Tak sobie teraz my秎, a nawet nie my秎, chyba teraz jestem szcz甓liwy, tzn. w tej chwili co teraz pisz. Nie wiem dlaczego tak jest ale jest. Ju si

jestem za砤mana

ze si zabije , bardzo panikowa odpisa砤m mu ze nie chce drugi raz przezywa tego od nowa - obieca ze sie zmieni 縠 nie bedzie egoist - uwierzy砤m , wr oacute ci z A nglii - poby z nami 2 tygodnie i znikn背 .Poda砤m go o alimenty - spotkali秏y sie w s眃zie - bardzo to przezy砤m , po 2 tygodniach

Optymistycznie

Mam wra縠nie, 縠 od momentu, kiedy podj瓿am decyzj o rozwodzie, jestem spokojniejsza. Praktycznie wi阫szo舵 dnia udaje mi si nie my秎e o tej sytuacji. Nawet to, 縠 bez Jego pensji jestem co miesi眂 do ty硊 jakie 500 z, nie jest w stanie mnie zdenerwowa. Do czasu, kiedy s眃 przyzna mi alimenty

Miejsca:

Warszawa (3)
Naga (2)
Marki (2)
Krak體 (2)
Gda駍k (2)
Ambon (2)
k體 (1)
Zakopane (1)